REGULAMIN REKRUTACJI

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROCINIE

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przyjęcie ucznia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej odbywa się na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona.
 3. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie po ukończeniu obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Do klas wyższych przyjmowani są uczniowie, którzy otrzymali promocję z klasy programowo niższej.
 5. Przyjęcie dziecka do szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez szkołę wolnych miejsc.
 6. Liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do poszczególnych klas w danym roku szkolnym określa w porozumieniu z dyrektorem organ prowadzący szkołę.
 7. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor na podstawie wyników procedury rekrutacyjnej
 8. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów, którzy uczęszczają do Niepublicznego Gimnazjum lub w późniejszych latach do Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

§ 2.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Rekrutacja do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 odbywa się od dnia 1 marca do 15 kwietnia 2017.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszają kandydata do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły , składając Wniosek o przyjęcie według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej.
 3. Decyzja o przyjęciu uwzględniać będzie Opinię o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 4. Do klas: drugiej , trzeciej i czwartej, uczniowie przyjmowani będą na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.
 5. W procedurze kwalifikacyjnej przy naborze do klas: piątej, szóstej i siódmej, brane będą pod uwagę wyniki klasyfikacji na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej, przeliczane na punkty rekrutacyjne według wzoru:
  • 5.1 Za oceny na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej z pięciu przedmiotów- max. 30 punktów;
   • język polski
   • matematyka
   • język obcy
   • przyroda/biologia
   • historia
  • 5.2 Za średnią ze świadectwa x2- max. 12 punktów
  • 5.3 Za ocenę z zachowania:
   • wzorowa – 8 pkt.
   • bardzo dobra – 5pkt.
   • Ocena z zachowania nie może być niższa od dobrej
  • 5.4. Dodatkowo uczeń może otrzymać 5 pkt. za udział w konkursach szkolnych, gminnych i rejonowych.
 6. Łączna liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 55.
 7. Nie wyklucza się przeprowadzania testów kompetencyjnych.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. ze względów zdrowotnych, skomplikowanej sytuacji rodzinnej itp. dyrektorowi przysługuje prawo indywidualnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do szkoły.
 9. Lista uczniów przyjętych do szkoły wywieszona będzie na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 10. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu / nieprzyjęciu do szkoły przysługuje rodzicom kandydata prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 11. Złożenie oryginału świadectwa z klasy programowo niższej jest potwierdzeniem wyboru szkoły i warunkiem przyjęcia do wybranej klasy.